Privatumo politika

1. Šis privatumo patvirtinimas aptaria mūsų internetinėje parduotuvėje surinktą ir saugomą asmeninę informaciją.
2. Mūsų privatumo politika gali keistis.
3. Visi svarbūs privatumo politikos pakeitimai skelbiami mūsų interneto svetainėje.

 

Asmeninė informacija gali būti renkama šiais būdais:

  • Informacija, kurią mums pateikiate, pvz., jūsų kontaktinė informacija ir kita informacija, kurią perduodate mūsų svetainėje arba kitais kanalais.
  • Informacija, kurią gauname, kai lankotės mūsų puslapiuose, pvz., per jūsų kliento paskyrą arba slapukus, kurie siunčiami į jūsų įrenginį
  • Informacija, kurią gauname pateikdami pirkimo išsimokėtinai užklausą.
  • Informacija iš viešųjų šaltinių ir kita informacija, pateikta mums atsakant į jūsų prašymą.

 

Mūsų internetinė parduotuvė gali rinkti šią jūsų informaciją:

  • Demografinę informaciją, pvz., vardas, pavardė, kontaktinė informacija ir t. t.
  • Informaciją apie jus ir jūsų įmonę, pvz., pavadinimas, įmonės ID ir kt.
  • Informaciją apie slapukus, susijusius su www.joiwhite.lt svetainės lankymu.
  • Kliento paskyros informaciją, susijusią su pirkimo išsimokėtinai užklausa, taip pat kita įvesta informacija.

 

Surinktų asmens duomenų naudojimas, paskelbimas ir pakeitimas

Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus. Asmens duomenis tvarko ir saugo asmens duomenų valdytojas „OÜ Tervekehakliinik“ (toliau – duomenų valdytojas).
1.2. Duomenų subjektas privatumo politikos prasme, yra klientas ar kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas.
1.3. Privatumo politikos prasme Klientas yra bet kuris asmuo, kuris perka prekes ar paslaugas duomenų valdytojo svetainėje.
1.4. Duomenų valdytojas laikosi teisės aktuose nustatytų duomenų tvarkymo principų; duomenų valdytojas asmens duomenis tvarko teisėtai, sąžiningai ir saugiai. Duomenų valdytojas gali patvirtinti, kad asmens duomenys yra tvarkomi pagal teisės aktų nuostatas.

 

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas

2.1. Duomenų valdytojo renkami, tvarkomi ir saugomi asmens duomenys yra renkami elektroniniu būdu, daugiausia interneto svetainėje ir elektroniniu paštu.
2.2. Duomenų subjektas, dalindamasis savo asmens duomenimis, suteikia duomenų valdytojui teisę rinkti, tvarkyti, naudoti ir administruoti asmens duomenis privatumo politikoje apibrėžtais tikslais, kuriuos duomenų subjektas tiesiogiai ar netiesiogiai perduoda duomenų valdytojui pirkdamas prekes ar paslaugas svetainėje.
2.3. Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad jo pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Sąmoningai klaidingų duomenų pateikimas yra laikomas privatumo politikos pažeidimu. Duomenų subjektas privalo nedelsdamas informuoti duomenų valdytoją apie bet kokius pateiktų duomenų pasikeitimus.
2.4. Duomenų valdytojas neatsako už žalą padarytą tretiesiems asmenims arba duomenų subjektui atsiradusią duomenų subjektui pateikus klaidingą informaciją.

 

Klientų duomenų tvarkymas

3.1. Duomenų valdytojas gali tvarkyti šiuos duomenų subjekto asmens duomenis:
3.1.1. Vardas ir pavardė;
3.1.2. Gimimo data;
3.1.3. Telefono numeris;
3.1.4. El. pašto adresas;
3.1.5. Pristatymo adresas;
3.1.6. Einamosios sąskaitos numeris;
3.1.7. Mokėjimo kortelės duomenys;
3.2. Be to, duomenų valdytojas turi teisę rinkti duomenis apie klientą, kurie yra prieinami viešuosiuose registruose.
3.3. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 6 dalies 1 punkto a, b, c ir f:
a) duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
b) asmens duomenų tvarkymas yra būtinas vykdant sutartį, sudarytą dalyvaujant duomenų subjektui, arba atliekant ikisutartinius veiksmus duomenų subjekto prašymu;
c) asmens duomenų tvarkymas yra būtinas duomenų valdytojo teisinei prievolei įvykdyti;
f) asmens duomenų tvarkymas yra būtinas duomenų valdytojo arba trečiosios šalies teisėtiems interesams, išskyrus atvejus, kai toks interesas yra svarbesnis už duomenų subjekto, kurio vardu turi būti saugomi asmens duomenys, interesus ar pagrindines teises ir laisves, visų pirma tais atvejais, kai duomenų subjektas yra vaikas.
3.4. Asmens duomenų tvarkymas pagal duomenų tvarkymo tikslą:
3.4.1. Duomenų tvarkymo tikslas – saugumas ir sauga
Maksimalus asmens duomenų saugojimo laikotarpis – pagal teisės aktuose nustatytus terminus
3.4.2. Tvarkymo tikslas – užsakymo tvarkymas
Maksimalus asmens duomenų saugojimo laikotarpis – 10 metų.
3.4.3. Tvarkymo tikslas – internetinės parduotuvės paslaugų veikimo užtikrinimas
Maksimalus asmens duomenų saugojimo laikotarpis – 10 metų.
3.4.4. Apdorojimo tikslas – klientų administravimas
Maksimalus asmens duomenų saugojimo laikotarpis – 10 metų.
3.4.5. Duomenų tvarkymo tikslas – finansinė veikla, apskaita
Maksimalus asmens duomenų saugojimo laikotarpis – pagal teisės aktuose nustatytus terminus
3.4.6. Tvarkymo tikslas – rinkodara
Maksimalus asmens duomenų saugojimo laikotarpis – 10 metų.
3.5. Duomenų valdytojas turi teisę perduoti klientų asmens duomenimis trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, duomenų tvarkytojams, buhalteriams, transporto ir kurjerių įmonėms, pavedimų paslaugų įmonėmis. Duomenų valdytoja yra asmens duomenų valdytojas. Duomenų valdytojas perduoda asmens duomenis, reikalingus mokėjimams atlikti, duomenų tvarkytojui „Maksekeskus AS“.
3.6. Tvarkydamas ir saugodamas duomenų subjekto asmens duomenis, duomenų valdytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kuriomis užtikrinama asmens duomenų apsauga nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
3.7. Duomenų valdytojas saugo duomenų subjektų duomenis atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo tikslą, bet ne ilgiau kaip 15 metų.

 

Duomenų subjekto teisės

4.1. Duomenų subjektas turi teisę prieiti prie savo asmens duomenų ir su jais susipažinti.
4.2. Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą.
4.3. Duomenų subjektas turi teisę papildyti arba ištaisyti netikslius duomenis.
4.4. Jeigu duomenų valdytojas tvarko duomenų subjekto asmens duomenis duomenų subjekto sutikimo pagrindu, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą.
4.5. Norėdamas pasinaudoti šia teise, duomenų subjektas gali kreiptis į el. parduotuvės klientų aptarnavimo tarnybą adresu info@joi.eu
4.6. Siekdamas apsaugoti savo teises, duomenų subjektas gali pateikti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Baigiamosios nuostatos

5.1. Šios duomenų apsaugos sąlygos parengtos remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Estijos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktai.
5.2. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti duomenų apsaugos sąlygas, apie pakeitimus pranešdamas duomenų subjektams interneto svetainėje www.joiwhite.lt.